top of page

Sportsudvalg

VELKOMMEN TIL SPORTSUDVALGET I HILLERØD BADMINTONKLUB

I HB har vi et spændende sportsudvalg med en god sammensætninger og personer fra flere afdelinger. Udvalget drøfter og træffer beslutninger om alt det sportslige i HB, og lægger planer omkring målsætninger, værdier og visioner.

Nedenfor kan du se hvem vi er, og skriv gerne til os på sportschef@hb-badminton.dk,

hvis du har spørgsmål om noget.

SPORTSUDVALG

AndersHartmann.jpeg

Anders Hartmann

HB-Bold.png
93598738_847461859086451_2834993369606782976_n_edited.jpg

Julie Messerschmidt

HB-Bold.png

Rammeaftale & mandat for Sportsudvalget

Sportsudvalget i Hillerød Badmintonklub (HB) er nedsat af bestyrelsen i HB med det formål at sætte rammerne og retningen for den sportslige udvikling af klubben på de forskellige niveauer, hvor klubben har forpligtiget sig og som følger af klubbens overordnet målsætning om at give medlemmerne lejlighed til, under de bedst mulige vilkår, at dyrke badminton.

Sportsudvalget er af bestyrelsen bemyndiget til at varetage og handle inden for rammerne af denne aftale. 

 

Bestyrelsen udpeger formanden for Sportsudvalget. 

 

Formanden for Sportsudvalget er forpligtiget til at holde bestyrelsen løbende underrettet om alle væsentlige opgaver og udfordringer, der varetages af Sportsudvalget.

Er formanden for Sportsudvalget ikke medlem af bestyrelsen, skal der sikres en klar og entydig kommunikationslinje mellem bestyrelsen og formanden.

Sportsudvalget skal være repræsenteret af et medlem fra ungdomsspilleudvalget/USU og et medlem fra seniorspillerudvalget/SSU. 

Øvrige medlemmer af Sportsudvalget udpeges af udvalgets formand i forening med USU og SSU. 

 

Sportsudvalget udfærdiger et referat af hver afholdt møde, der i form og indhold som minimum bør fremstå som et beslutningsreferat. Referaterne skal kontinuerligt tilgå bestyrelsen til orientering.

HBs bestyrelse tilstræber at stille et budget til rådighed for Sportsudvalget senest i januar måned til brug for Sportsudvalgets arbejde med at indgå aftale med trænerer- og spillerstaben til brug for en spillesæson.

Sportsudvalget har ansvaret for at der udfærdiges de nødvendige kontrakter, der i form og indhold skal fremstå retvisende og leve op til gældende standard.

 

Efter indstilling fra Sportsudvalget godkender bestyrelsen kontrakten med hovedtræneren for ungdomsafdelingen og seniorafdelingen. Kontrakten underskrives af bestyrelsen v/formanden.

Sportsudvalget er bemyndiget til at indgå og underskrive kontrakterne med øvrige trænerer og spiller.

Sportsudvalget skal tilstræbe at have alle nye kontrakter med trænere og spillere,  der skal tilknyttes  HB i den nye sæson med start i august, aftalt og underskrevet senest i april/maj måned.

 

Sportsudvalget skal løbende  redegøre over for bestyrelsen for forbruget at den budgetramme, bestyrelsen har stillet til rådighed for Sportsudvalget.

Sportsudvalget skal senest ved afslutning af regnskabsåret for HB  i ultimo juni måned, fremlægge et regnskab over den økonomi, der er stillet til rådighed for Sportsudvalget til brug for ansættelse af træner og  spillere.

Opgaver:

A.    Definere den sportslige linje på træningerne i ungdom- og seniorafdelingen iht. nedenstående        pkt. 1 -  6 i samarbejde med afdelingen og tilhørende trænere.

  1.  Sikre definition af klare resultatmålsætninger for klubben

  2.  Sikre at træningsbeskrivelser og træningsplaner er defineret for samtlige træninger

  3.  Sikre tydelig definition af samtlige trænerroller (jobbeskrivelse) 

  4.  Definere, visualisere og kommunikere "den røde tråd" gennem hele klubben til  medlemmerne

  5.  Definere og implementere et årshjul  for klubben i forhold til halplan, træneransættelser etc.  

  6.  Have et samlet overblik over klubbens træningstilbud, særligt i overgangen mellem ungdom og    senior og for elitespillere
     

B.    Ansætte og opsige trænere i samarbejde med USU og SSU. En træner, der sidder i      

       Sportsudvalget, kan være inhabil i forbindelse med opsigelser, og det er derfor op til    

       sportsudvalget at beslutte hvorvidt en træner bør/kan deltage i behandling af emnet.

C.    Evaluere på træningerne i ungdom- og seniorafdelingen med input fra USU og SSU.                      En træner, der sidder i sportsudvalget,  kan være inhabil, og det er derfor op til              

       sportsudvalget at beslutte hvorvidt en træner bør/kan deltage i behandling af emnet.

D.   Udpege prioriteret spillere i ungdom- og seniorafdelingen i samarbejder med talent-trænerne           og hovedtræneren.

E.    Prioritere indkøb af spillere i seniorafdelingen med input fra trænerne.

F.    Håndtere aftalen med Hillerød Elite/Badminton Danmark/Team Danmark

bottom of page