top of page

Vedtægter for Hillerød Badmintonklub

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 • § 1. Klubbens navn og formål

 • § 2. Medlemmer

 • § 3. Kontingent

 • § 4. Generalforsamling

 • § 5. Ledelse

 • § 6. Revision

 • § 7. Forskellige bestemmelser

 • § 8. Klubbens opløsning 

§ 1 Klubbens navn og formål.

 

stk.1. Klubben er stiftet den 16. april 1933.

stk.2. Klubbens hjemsted er Hillerød.

stk.3. Klubben er medlem af Badminton Sjælland (BS), Badminton Danmark (BD) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og DGI.
Gennem Badminton Danmark er klubben tilsluttet The International Badminton Federation (IBF).

stk.4. Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til under de bedst mulige vilkår at dyrke badminton.

 

§ 2 Medlemmer.

 

stk.1. Som medlem optages enhver person i henhold til DBF’s reglement

stk.2. Indmeldelse foreligger ved betalingen af første rate kontingent.

stk.3. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens love og ledelsens beslutninger.

stk.4. Det er ethvert medlems pligt, såvel ved konkurrencer som ved den daglige træning, at udvise nobel og sømmelig optræden; ligesom enhver må behandle de til rådighed stillede faciliteter med nænsomhed.

stk.5. Medlemmer, der ikke overholder de i stk. 3 og 4 nævnte pligter eller som af bestyrelsen skønnes at modarbejde klubbens interesser, kan af bestyrelsen idømmes karantæne i kortere eller længere tid; i grovere tilfælde kan sådanne medlemmer ekskluderes af klubben.

stk.6. Et ekskluderet medlem kan kun optages igen, når bestyrelsen med 2/3 flertal vedtager dette. Den ekskluderede kan dog forlange sin eksklusion behandlet og prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling, når skriftlig anmodning herom er klubbens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag herom skal da optages på dagsordenen. Til den pågældende generalforsamling har vedkommende adgang uden stemmeret; men med ret til at tale sin sag.

stk.7. Bestyrelsen kan udnævne et medlem, der gennem længere tid har gjort en enestående lederindsats i klubben, til æresmedlem, hvilket er klubbens højeste udmærkelse. Æresmedlemmer tildeles klubbens emblem med stor guldkrans. Emblemet giver fri adgang til alle klubbens idrætslige arrangementer.

stk.8. Bestyrelsen kan tildele klubbens fortjenstpokal til et medlem, der har gjort en enestående ledermæssig enkeltpræstation.

stk.9. Efter indstilling fra et spilleudvalg kan et medlem, der har vundet et dansk mesterskab, et sjællandsk mesterskab eller i øvrigt har opnået et enestående sportsligt enkeltresultat, tildeles klubbens emblem med lille guldkrans.

stk.10. Medlemmernes eneste økonomiske forpligtelse i klubben er forpligtelsen til at betale kontingent.

stk.11. Det står ethvert medlem frit for at melde sig ud med én måneds varsel. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til klubbens kontor.

stk.12. Bestyrelsen kan tildele forældre til børn under 16 år, der i forvejen er medlemmer i klubben et passivt medlemskab. Der kan kun gives et passivt medlemskab til forældre, og kun hvis ingen af forældrene i forvejen er medlemmer af klubben.

 

§ 3 Kontingent.

 

stk.1. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen for en spillesæson ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for at betale kontingent. Bestyrelsen kan bortset fra det i § 2 stk. 7 nævnte tilfælde i helt særlige tilfælde bevilge kontingentfritagelse.

stk.2. En spillesæson for klubbens fællestræninger og banelejere strækker sig over en periode i op til 11 måneder i tiden fra 1. august til ultimo juni måned, alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

stk.3. Kontingentet for en spillesæson forfalder som et engangsbeløb ved tilmeldingen eller som en ratebetaling fordelt over 2, 3 eller 4 rater, alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for opkrævningen.

stk.4. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, kan det opkræves af bestyrelsen med tillæg af et ekspeditionsgebyr. Kontingentrestanter kan efter bestyrelsens skøn nægtes adgang til at spille, ligesom spille- tider kan inddrages.

stk.5. Kommer et medlem i restance med to rater kan vedkommende slettes som medlem af klubben og kan først optages igen, når restancen er betalt.

 

§ 4 Generalforsamling.

 

stk.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den afgør ved simpelt flertal de sager, der i henhold til dagsordenen fore lægges den til afgørelse.

stk.2. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

stk.3. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned. Dato, tid og sted for den ordinære generalforsamling oplyses via e-mail senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

stk.4. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller mail og ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside.

stk.5. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent.

stk.6. Medlemmer, der ikke har været medlem af klubben i mindst en måned før generalforsamlingens afholdelse, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 16 år udøves af medlemmets forældre/forældremyndighedens indehaver(e) i forening.

stk.7. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

stk.8. Formandens og spilleudvalgenes beretninger skal i skriftlig form ligge tilgængelige i klubben og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal ligge tilgængeligt i klubben senest 8 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

stk.9. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

stk.10. Afstemninger på generalforsamlinger skal ske skriftligt, dersom blot ét medlem ønsker det.

stk.11. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 • Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

 • Valg af dirigent

 • Godkendelse af bestyrelsens beretning

 • Godkendelse af det reviderede regnskab

 • Behandling af indkomne forslag

 • Valg af formand for bestyrelsen

 • Valg af kasserer.

 • Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 1 medlem vælges efter indstilling fra senior spilleudvalget (SSU), 1 medlem efter indstilling fra ungdomsspilleudvalget (USU), 1 medlem efter indstilling fra veteran- motionistspilleudvalget (VMU) og 1 medlem efter indstilling fra pensionistspilleudvalget (PSU)

 • Valg af en suppleant til bestyrelsen

 • Valg af 1-2 kritiske revisorer.

 • Eventuelt.

stk.12. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med kontaktpersoner til samtlige stående udvalg og nedsatte ad hoc-udvalg.

stk.13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ved bestyrelsesbeslutning, eller når mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning til bestyrelsen herom. Bestyrelsen skal da senest 10 dage efter modtagelsen af begæringen indkalde til generalforsamlingen. Anmodningen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal bilægges forslag til dagsorden.

stk.14. Bestyrelsen sikrer, at der udarbejdes et referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside.

 

§ 5 Ledelse.

 

stk.1. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, formand, kasserer og 5 øvrige medlemmer. Formanden vælges i ulige år for 2 år ad gangen. Kassereren vælges i lige år for 2 år ad gangen. Bestyrelsens 5 øvrige medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer vælge en næstformand og en sekretær.

stk.2. Dersom et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende valgperiode. Hvis det udtrædende medlem er formanden, evt. næstformanden eller kassereren konstituerer bestyrelsen sig derefter for den resterende del af valgperioden. En kandidat, der opstilles til valg til bestyrelsen, skal som minimum være passivt medlem af klubben.

stk.3. Personer, der oppebærer løn fra HB, vil ikke være valgbare til bestyrelsen. Der kan dog ydes et mindre honorar til kassereren for udførelse af administrations- og bogføringsopgaver. Bestyrelsen skal udarbejde en nærmere beskrivelse af opgaverne, og bestyrelsen skal løbende føre tilsyn med, at opgaverne udføres på en tilfredsstillende måde. Det vil endvidere være muligt at yde omkostningsgodtgørelse til et
bestyrelsesmedlem.

stk.4. Formanden indkalder til – og leder bestyrelsesmøderne. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

stk.5. Bestyrelsen fører referat over bestyrelsens arbejde. Referatet underskrives af bestyrelsens medlemmer.

stk.6. Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

stk.7. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg på op til 3 bestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget handler på bestyrelsens vegne i en række af bestyrelsen nærmere fastsatte dagligdags anliggender. Forretningsudvalget kan endvidere træffe beslutning i sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for forretnings- udvalgets virke.

stk.8. Bestyrelsen nedsætter en række spilleudvalg, der skal varetage medlemmernes spillemæssige interesser. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte et Hal-og baneudvalg, der varetager fordeling af banetimer og for indretning af- og ændringer i klubbens lokaler m.v. og et Eliteudvalg, der står for forhandling af sponsoraftaler og øvrig overordnet PR-virksomhed.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og udpeger medlemmerne, herunder formanden af- og blandt klubbens medlemmer. Udvalgene rapporterer om deres arbejde til bestyrelsen eller til forretningsudvalget efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

stk.9. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver.

stk.10. Bestyrelsen fastsætter arbejdsopgaverne for samtlige udvalg og offentliggør disse ved opslag i klubben og på klubbens hjemme- side.

stk.11. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

 

§ 6 Revision.

 

stk.1. Klubbens regnskaber skal godkendes af et revisionsfirma.

stk.2. På generalforsamlingen vælges derudover 1-2 kritiske revisorer.
Ingen af disse kan være medlem af bestyrelsen.

stk.3. De kritiske revisorer vælges for 2 år ad gangen.

stk.4. Det påhviler de kritiske revisorer at gennemgå klubbens regnskab, efter at dette er blevet godkendt af et revisionsfirma.

stk.5. Regnskabet skal være de kritiske revisorer i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter det leveres tilbage senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk.6. Regnskabsåret går fra den 1. juli til den 30. juni.

stk.7. Regnskabet underskrives af bestyrelsen.

 

§ 7 Forskellige bestemmelser.

 

stk.1. Badmintonhallen på Milnersvej 37 C administreres efter reglerne i selvforvaltningsaftalen mellem FrederiksborgCentret og Hillerød Badmintonklub.

stk.2. Klubben kan arrangere matcher eller turneringer på planlagte spilletimer.

stk.3. Kun bestyrelsen har ret til at lade klubbens emblem fremstille og sælge.

stk.4. Klubbens logo ser ud som nedenstående og må kun benyttes af medlemmer af Hillerød Badmintonklub.

stk.5. Kun med bestyrelsens samtykke kan der oprettes afdelinger inden for klubben, af hvad art eller med hvilket formål dette måtte være.

stk.6. Klubben tegnes af formanden og kassereren.

stk.7. Ved indgåelse af forpligtelser af afgørende betydning for klubbens økonomi kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

stk.8. Klubbens bestyrelse har pligt til altid at holde klubbens medlemmer bedst muligt orienteret om klubbens daglige virke, fortrinsvis ved opslag i klubben og gennem klubbens hjemmeside. 

stk.9. Klubbens arkiv opbevares på Lokalhistorisk arkiv i Hillerød. Bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at aflevere materiale af interesse for klubben til formanden, der sørger for videregivelsen til det oprettede arkiv. Klubben er ejer af arkivet, og kun bestyrelsesmedlemmer har adgang til dette.

stk. 10. På den ordinære generalforsamling den 12. oktober 2023 er hele bestyrelsen på valg. Formanden vælges for 2 år (er på valg i ulige år) og kassereren vælges for 1 år (er på valg i lige år). De øvrige medlemmer vælges for 1 år.
 

 

​§ 8 Klubbens opløsning.

 

stk.1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes af en i samme øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

stk.2. Til beslutning om opløsning af klubben kræves der, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

stk.3. Samme generalforsamling vælger et likvidationsudvalg, der foretager det videre fornødne.


 

Ændringer der er vedtaget på tidligere Generalforsamlinger:

Som vedtaget på ordinær generalforsamling den 28.april 1987.

Ændret på ordinær generalforsamling den 29.april 1993.

Ændret på ordinær generalforsamling den 30.april 1996.

Ændret på ordinær generalforsamling den 11.maj 2000.

Ændret på ordinær generalforsamling den 18.maj 2004.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2007.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 11. marts 2008.

Ændret på ordinær generalforsamling den 2. oktober 2008.

Ændret på ordinær generalforsamling den 20. oktober 2009.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 29. februar 2012

Ændret på ordinær generalforsamling den 11. oktober 2017

Ændret på ordinær generalforsamling den 25. oktober 2018

Ændret på ordinær generalforsamling den 31. oktober 2019

Ændret på ordinær generalforsamling den 1. oktober 2020

Ændret på ordinær generalforsamling den 13. oktober 2022

Ændret på ordinær generalforsamling den 12. oktober 2023 (§ 5, stk 1 og ny § 7, stk 10)

bottom of page