top of page
  • Forfatters billedeHB Web

Udvalgenes beretninger

Bestyrelsens beretning for 2021/2022 Hillerød, den 29. september 2022


Bestyrelsens beretning for sæsonen 2021 – 2022 vil i det væsentligste berøre de mere overordnede begivenheder og forskellige tiltag i løbet af sæsonen, men er samtidig forsøgt tilpasset på en sådan måde, at beretningen udviser et retvisende billede af “livets gang” i Hillerød Badmintonklub uden at gå alt for meget i detaljer.


På den sidste generalforsamling den 7.10.2021 blev der indvalgt 2 nye medlemmer i bestyrelsen, nemlig Morten Hessner og Lars Kyndesen, og ny suppleant til bestyrelsen, Lars Ejstrup Johansen. Bestyrelsen har i perioden afholdt i alt 11 bestyrelsesmøder.


Liver går som bekendt sin gang, og vi må konstatere at forandringens vinde fortsat blæser ind over os med et stigende antal udfordringer for os alle så som en fortsat tilstedeværelse af covid-19, høj inflation, stigende priser på energifronten og mange andre udfordringer. På de indre linjer ses også en stigende udfordring og her er foreningslivet generelt heller ikke gået fri. Antallet af frivillige er støt faldende og de som stadig holder fast, må løfte flere opgaver for at få foreningslivet til at hænge sammen. I Hillerød Badmintonklub oplever vi også udfordringen med at skaffe frivillige hænder til at varetage de mange opgaver, der nu engang skal løses for at få hverdagen i klubben til at fungere på helt tilfredsstillende vis for alle vores medlemmer. Den største udfordring lige nu ligger i ungdomsafdelingen, hvor de mange arbejdsopgaver bliver båret igennem af en mindre gruppe af dygtige og flittige frivillige, men det er absolut ønskeligt at flere frivillige hænder byder sig til med at løfte opgaverne.


Bestyrelsen satte sig for nu snart 2 år siden det mål at optimere og professionalisere klubben, og arbejdet er blevet videreført frem til i dag. Det har været en lang og til tider udfordrende proces i lyset af, at stort set hver en “sten” er vendt i klubben i vores optimeringsproces for at sikre en solid og holdbar balance mellem indtægter og udgifter. Ud af årsregnskabet kan læses, at processen ud fra en økonomisk betragtning, ikke har været forgæves i og med at årsregnskabet må siges at udvise et tilfredsstillende resultat. Jeg håber generalforsamlingen kan tilslutte sig den betragtning.


Desværre blev covid-19 situationen igen en udfordring for os, dog af et mindre omfang end tidligere. I løbet af november måned 2021 oplevede vi et stigende smittetryk og en ny variant med det meget mundrette navn “Omikron”, blev pludselig en del af vores hverdag og som medførte, at der den 8.12. blev introduceret en række nye restriktioner i hele landet. Idrætslivet gik dog fri i første omgang. Men helt fri gik vi desværre ikke. Fra den 21.12. og frem til den 5.1.2022 blev hallen lukket for alle med undtagelse af vores elite seniorspillere tilknyttet 1. holdet og vores talent / elite ungdomsspillere. Denne gruppe kunne fortsat træne, men under iagttagelse af en række krav så som brug af mundbind ved ind- og udgang af hallen, PCR-test / kvik-test mv.


Det var unægtelig en lidt mørk tid og december blev som nævnt ikke meget bedre. Men der var lyspunkter. Årets juletræ blev igen leveret af Hans-Henrik Kallstrøm fra Hillerød Staudegartneri og efterfølgende flot pyntet af nogle kreative medlemmer fra SSU. En stor tak til de “juleglade nisser” der fik pyntet flot op til stor glæde for alle. Også en stor tak til Hans-Henrik og jeg håber meget på at han vil fortsætte sin flotte juletradition med at levere et juletræ til klubben, som han har gjort siden 2005.

I weekenden den 8. og 9. januar blev der afviklet et seniorstævne i hallen med deltagelse af ca 20 spillere fra HB og ca 34 spillere udefra. Et meget fint og vellykket arrangement i en lidt udfordrende corona tid, men det afholdt nu ikke vores spillere fra at løbe med de fleste præmier.


De forskellige Covid-19 restriktioner og begrænsninger for at spille badminton blev ophævet med virkning fra den 1. februar 2022, og der var igen fuld adgang til hallen for alle vores medlemmer. Langsomt begyndte den spillemæssige hverdag at vende tilbage og hallen begyndte igen at summe af liv og glade mennesker.


HB Ungdommens Venner blev i februar måned tildelt en meget flot donation på 10.000 kr fra SPAR NORD Fonden, der meget generøst straks blev videregivet til klubbens ungdom som et tilskud til afholdelse af projektet “Mental træning”. En stor tak til HBs Ungdommens Venner for jeres altid velvillige støtte til klubbens børn og unge.


I marts 2022 blev der indgået en aftale med Rasmus Messerschmidt som træner og spiller for sæsonen 2022/2023. Rasmus indgår på klubbens seniorhold og det bliver spændende at følge Rasmus igennem den nye sæson både som spiller, men også som træner.

Den 1. juni 2022 blev der indgået en aftale med Johanna Magnusson for sæsonen 2022/2023, og også her bliver der interessant at følge Johanna i den nye sæson på seniorhold.

Endelig blev Martina Repiská tilknyttet klubben fra den 1. august for sæson 2022/2023, og også her bliver det meget interessant at se hvad Martina kan bidrage med i den nye sæson på seniorhold.


Som jeg nævnte indledningsvis i beretningen, så er foreningslivet under pres grundet et vigende antal frivillige. Bestyrelsen har over en længere periode drøftet udfordringen og det blev derfor besluttet med virkning fra den 1. marts 2022 at oprette en ny lønnet stilling som “marketing manager” dels for at minimere klubbens sårbarhed i forhold til vores interne administration og håndtering af it-systemerne, men også for at bidrage målrettet til bestyrelsens beslutning om at optimere og professionalisere klubben. Stillingen blev besat med Jakob Kyndesen, der igennem en årrække har varetaget opgaven som træner i seniorafdelingen og også i en kortere periode varetaget opgaven som administrator af klubbens it-systemer. I dag varetager Jakob en lang række administrative og praktiske opgaver og herunder en række opgaver rettet mod ungdomsafdelingen for at bistå ungdomsspilleudvalget (USU) med løsning af deres mange opgaver. Arbejdsopgaverne og prioriteringen heraf der knytter sig til den ny marketing manager stilling bliver løbende vurderet af bestyrelsen for at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af stillingen.


Fra den 1. maj blev WannaSport platformen, hvorfra det var muligt at booke en bane i en time i klubben, udskiftet med MATCHi platformen, der tilbyder samme banebooking på timebasis, men platformen anvendes samtidig til at holde overblikket over samtlige bookninger i hallen.


Efter mere end 12 måneders intern drøftelse i bestyrelse blev der med virkning fra den 1. maj indført en “Fri booking” ordning for klubbens medlemmer. Ordningen betyder, at medlemmerne kan booke en time uden betaling mandag til fredag fra 07:00 til 08:00 og lørdag fra 13:00 frem til søndag aften kl 21:00. I forlængelse heraf blev det endvidere åbnet op for, at den “Fri booking” kunne foretages på alle dagene i juli måned.

I dagene 8. til 12. juni blev der afholdt Victor Denmark Masters i Royal Stage, en stor international turnering med Badminton Danmark som hovedarrangør i et samarbejde med Royal Stage og Hillerød Badmintonklub. Klubben har indgået en aftale med Badminton Danmark om at levere et antal frivillige til at løfte de mange arbejdsopgaver, der ligger i et arrangement som Victor Danmarks Masters. Det blev på alle måder et meget vellykket arrangement, og der var stor ros fra Badminton Danmark til alle vores frivillige, der på forbilledlig vis løftede opgaverne meget tilfredsstillende. En stor tak til alle frivillige.


På det mere sportslige område skal nævnes, at ungdomsafdelingen igen har afviklet en række store og meget vellykkede stævner i klubben, altid godt tilrettelagt og afviklet. Igen har Thomas Ringbæk været primus motor sammen med andre dygtige frivillige – en stor tak til jer alle for den store og flotte indsats.


Seniorafdelingen har også klaret sig meget flot. Mandag den 28. marts blev dagen, hvor 1. holdet vandt 7-2 over Værløse efter super godt spil, og sikrede sig dermed endnu en sæson i 1. division. Klubbens 2. hold klarede sig også flot og tager endnu en sæson i 3. division.

Klubbens 3. hold rykkede op fra Sjællandsserien til Danmarksserien, 4. holdet rykkede op fra serie 1 til Sjællandsserien og endelig rykkede 5. holdet op fra serie 2 til serie 1. Et stort og velfortjent tillykke til alle seniorhold.


Med virkning fra den 1. august blev der indgået en ny samhandelsaftale med RSL om levering af badmintonbolde, tøj og andet udstyr. Aftalen kom i stand efter en udbudsrunde håndteret af Sportsudvalget til en række leverandører, og her blev RSL valgt som den leverandør, der bedst passede ind der hvor klubben står i dag og videre frem.

Omkring vores tidligere samhandelspartnere Yonex skal nævnes, at samarbejdet har bestået i 8 år og har fungeret på helt tilfredsstillende vis. En stor tak til Yonex for samarbejdet.


Sportsudvalget har igen udarbejdet en særskilt beretning om sæsonens arbejde, men her skal kort nævnes udvalgets store arbejde hen over foråret 2022 frem til sæsonstart august måned med at få hele trænerteamet på plads for den nye sæson 2022/2023. Altid lidt af en kabale, der skal gå op i en højere enhed.


En stor tak til alle frivillige i de forskellige udvalg og øvrige frivillige, der på anden vis har været med til at bære klubben igennem dag efter dag ved at påtage sig forskellige arbejdsopgaver - uden alle jer frivillige og jeres store indsats, ville Hillerød Badmintonklub ikke være den klub vi er i dag. En stor tak til de frivillige der deltog i Victor Denmark Master i juni måned i Royal Stage. En udsøgt fornøjelse og der var stor ros til alle fra Badminton Danmark og landstræneren efter arrangementet. Jeg håber meget på jeres opbakning når vi i juni måned 2023 igen skal bidrage til en ny omgang Victor Denmark Masters i Royal Stage.


De mange frivillige, der igennem rigtig mange år har bidraget til klubben på forskellig vis til glæde for alle medlemmerne, kan med en vis stolthed se frem til at klubben kan markere sin 90 års fødselsdag den 16. april 2023. En lille arbejdsgruppe af frivillige arbejder lige i øjeblikket på at udtænke hvordan dagen bør markeres. Den tid den glæde.

En stor tak til jer alle for indsatsen.

En stor tak til hele klubbens trænerteam, der dag efter dag har leveret en flot og solid indsat til glæde for vores mange spillere tilknyttet fællestræningerne.


Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for et stort og engageret arbejde igennem hele sæsonen, der på mange måder har været en fornøjelse. Vi kom i hus med de fleste ting i bestræbelserne på en løbende optimering og professionalisering af klubben, men der er stadig løse ender samt nye tiltag, der ligger og venter. En klub i udvikling kræver konstant fremdrift, og det holder bestyrelsen fortsat fuld fokus på så vi kan leve op til målsætningen om, at “Hillerød Badmintonklub er en klub for alle”, hvor talentudviklingen udgør et helt naturligt element sammen med klubbens øvrige aktiviteter på alle niveauer.


Sæsonen 2021/2022 blev på mange måder en rigtig god sæson, så lad os sammen fortsætte det gode arbejde i klubben med den målsætning, at den nye sæson 2022/2023 bliver mindst lige så god, og gerne en smule bedre hvilket bestemt er muligt, når vi løfter i flok og er “mange nok”. Tak.


På bestyrelsens vegne,

Jørn Gravesen

Formand - Hillerød Badmintonklub
Ungdomsspilleudvalgets beretning for 2021/2022


Sæsonen 2021/2022 blev en spændende sæson med masser af træning, sved på panden, sociale arrangementer, rekrutteringsfremstød og ikke mindst en opnåelse af 194 ungdomsmedlemmer i slutningen af året - det største antal i de seneste sæsoner.

Alt dette ville ikke være opnået uden det korps af frivillige kræfter, der har bidraget i løbet af sæsonen. Dog bør det fremhæves, at frivilligheden til tider har svære kår sammenlignet med de ønsker, initiativer og opgaver, der skal løses i Ungdomsafdelingen. Som nogle af de bærende tiltag, aktiviteter og oplevelser i sæsonen 2021/2022 vil jeg fremhæve:


Holdturneringen

HB stillede i sæsonen op med 11 ungdomshold. Dog måtte det ene hold trækkes, da der ikke var nogen, der ønskede at agere holdleder for holdet. Dette har traditionelt været en forælder, men var altså ikke muligt at finde til stor ærgrelse for alle implicerede.

De 10 resterende hold gjorde det flot! Vi endte med at sende 4 hold videre til SM/DM. (Dog deltog kun 3 hold):

· U17 4+3 - blev nummer 6.

· U17/19 8000 point - blev nummer 8

· U15 4+3 - blev nummer 4

Tillykke med resultatet og stor tak til de frivillige og engagerede holdledere.


Individuelle ungdomsturneringer

Vi har i denne sæson afviklet 4 ungdomsturneringer. Vanen tro har Stine og Thomas fra USU koordineret og gennemført samtlige turneringer veltilrettelagt flankeret af de mange frivillige ved dommerbordet, cafeen etc.

Dette har været til stor glæde for deltagerne samt klubkassen. En stor tak for dette.

Ungdomstrænermøder

Trænermøder blev initieret i sæsonen 2020/2021 og viste sig at være et værdifuldt initiativ. Af samme årsag er trænermøderne blevet fortsat i denne sæson, hvor initiativer, fokus, information, diskussioner m.m. er blevet udvekslet.

Trænermøderne vil fortsætte i den kommende sæson.


Talentspor og overgang til senior

2021/2022 bød på en introduktion af Talentsporet, hvor de nuværende stærkeste U17-ungdomsspillere træner sammen med de stærkeste seniorer. Selve talentsporet er blevet vel modtaget af ungdomsspillerne og medvirket til en god overgang til senior-truppen.

Stor tak til seniorafdelingen for at tage så godt imod alle de nye spillere.


Skoleevent

En driftig arbejdsgruppe i USU satte sig for at invitere skoler til badmintontræning i skoletiden under Martin Monefeldts trænervinger. Vi fik derfor besøg af flere forskellige skoler og klasser, der nød godt af HB’s fine hal og dygtige trænere. Dette var en stor succes og gav indmeldelser fra masser af nye badmintonstjerner, hvilket helt sikkert har medvirket til forøgelsen i antallet af ungdomsmedlemmer.


Mental Træning

I samarbejde med Mental Vinder arrangerede USU et mental træningsforløb med Bjarne Nielsen fra Mental Vinder for ungdomsspillere og enkelte seniorspillere. Forløbet blev godt modtaget af deltagerne, som vi er sikre på har fået nogle gode mentale værktøjer med i badmintontasken.

Forløbet fik et økonomisk tilskud fra Ungdommens Venner- stor tak for det.

En særlig tak til Mie fra USU, der havde dirigentstokken på hele forløbet.


Og alt det andet…

Der kunne nævnes masser af andre tiltag og initiativer USU har gennemført i sæsonen hermed et kort udpluk

· Opstartscamp for talentspillere

· Opstartscamp for begynder/øvede

· All England & Pizzaaften

· Etablering af ungdomstjanser

· Klubmesterskab med 67 deltagere

· Udvikling af velkomstfolder til nye ungdomsmedlemmer

og en masse andet


USU bestod i sæsonen 2021/2022:

· Sara la Cour

· Josefine Rasmussen

· Stine Lading

· Thomas Ringbæk

· Anders Hartmann-Andersen

· Mie Heering

· Kristina Beyer

· Andreas Thorndahl


Farvel og tak

Følgende stopper eller stoppede i løbet af sæsonen i USU.

Mange tak for flere års engagement:

· Sara la Cour

· Josefine Rasmussen

· Stine Lading

· Thomas Ringbæk

· Andreas Thorndahl


På vegne af USU

/Andreas
Seniorspillerudvalgets beretning for 2021/2022


Det er med stor fornøjelse at vi fra seniorafdelingen kan berette at sæsonen 2021/2022 var en sæson med masser af succes. Der blev nemlig sikret oprykninger til HB 3, 4 og 5, hvor HB 3 udmærker sig yderligere ved at gå ubesejret igennem hele sæsonen med 11 sejre. HB 2 var ganske få sejre fra en oprykning til 2.divison, mens HB1 klarede sig i 1.division uden at det blev alt for nervepirrende.

Sidste sæson sagde vi endelig farvel til Corona restriktioner, hvilket har gjort træningsmiljøet bedre og de sociale arrangementer kunne lykkes.

Vi er også til den nuværende sæson blevet flere i seniortruppen, så vi nu - ud over de fem hold - også stiller med to rene herrehold. Det giver en højere grad af konkurrence i truppen, hvilket presser spillet til et højere niveau. Dette har indtil nu også kastet flotte sejre af sig, og vi ligger i den rigtig sjove ende med alle vores hold.

I sidste sæson indførte vi også nye træningsopdelinger, som i større udstrækning sikre en integration af nye og unge spillere i truppen.

Trænerteamet med Mads, Jakob og Magnus har fungeret helt fantastisk, hvilket vi i truppen er meget glade for. I år har vi så udvidet antallet af trænere ved at Rasmus Messerschmidt er kommet til som spillende træner og bidrager med ny inspiration.

Sidst vil jeg nævne den store fornøjelse det er at se egne talenter, der startede som begynder, og som i dag udgør en vigtig del af seniortruppen. Denne inspiration håber jeg vi kan være med til, at give videre til de næste i rækken, der forhåbentlig går de samme veje.


SSU bestod i sæsonen 2021/2022 af:

Oskar Birger Jensen

Josefine Terkelsen

Tobias Folkmann

Emil Poulsen

Julie Messerschmidt

Daniel Lessel

Morten Hessner


På vegne af SSU

Morten Hessner, formand
Veteran-motionistspilleudvalgets beretning for 2021/2022


Sæsonen 2021/2022 for klubbens veteran- og motionisthold blev igen afviklet på helt tilfredsstillende vis med 27 tilmeldte til fælles spil på onsdage fra 19:00 til 20:30. Et antal nye spillere kom til og få andre faldt fra, hvilket nok må siges at være helt normalt.

Igennem sæsonen har vores formand, Jørn Gravesen, varetaget opgaven med at sætte de forskellige holdrunder for på den måde at sikre de bedste forudsætninger for nogle gode og jævnbyrdige kampe. Videre skal nævnes, at Daniel Lessél igen var tilknyttet træningen i den sidste halve time for at tilbyde specialtræning helt efter den enkelte spillers behov. Tilbuddet blev godt modtaget og flittigt benyttet af en håndfuld spillere hver onsdag.

Set hen over hele sæsonen må fremmødet til onsdagsspillet betegnes som tilfredsstillende, men der er selvfølgelig altid plads til flere som gerne vil “lege med” en onsdag aften.

Onsdag den 15. december blev der afholdt en hyggelig julekomsammen i Café Fjerbold i forlængelse af fællestræningen med en menu bestående af noget godt smørrebrød, øl, vand, kaffe og småkager, og selvfølgelig til en beskeden egenbetaling.


For klubbens mange banelejer, hvis interesser også varetages af Motionist- og Veteran spilleudvalget, skal her nævnes, at de igen igennem sæsonen har støttet godt op omkring klubben ved gentegning af deres respektive bane. Faktisk har nogle af banelejerne for længst fejret “sølvbryllup” med deres bane, en i sig selv utrolig flot bedrift og viser med alt tydelighed glæden ved at spille badminton kombineret med det sociale samvær, badmintonsporten også bidrager til.


Sluttelig skal nævnes, at fra ny sæsonstart 2022/2023 er fællestræningen for +18 år/voksne nybegynder og let rustne spillere organisatorisk overflyttet fra seniorafdelingen til VMSU. Fællestræningen afvikles henholdsvis fredage fra 18:30 til 20:00 og søndage fra 17:30 til 19:00, hvor der er tilknyttet en træner. Hovedsigtet med træningen, der blev lanceret første gang i sidste sæson, er at hjælpe voksne nybegynder og let rustne spillere i gang med badmintonspillet således at de på sigt kan tilbydes en eller flere andre spillemuligheder, herunder veteran- og motionistfællestræningen onsdage fra 19:00 til 20:30.

I sidste sæson var der flere end 30 spillere tilmeldt træningen og på nuværende tidspunkt er der allerede flere end 20 tilmeldt til den nye sæson, og flere kommer helt sikkert til.


Tak til alle for jeres flotte opbakning igennem hele sæsonen, og så vil jeg ønske alle en rigtig god og spændende sæson 2022/2023.


Christian Hellström

VMSU repræsentant
Pensionistsspilleudvalgets beretning for 2021/2022


Efter 2 år med periodevis nedlukning grundet den landsdækkende corona situation har vores aktiviteter i det væsentligste igen været helt på det normale niveau. Enkelte medlemmer har vi mistet hen over sæsonen, hvilket mere skyldes aldersbetingede udfordringer end corona. Men på samme tid oplever vi også en tilgang af nogle få ny medlemmer, alt sammen i takt med at hele samfundet er begyndt at vende tilbage til en mere normal hverdag igen uden corona relaterede restriktioner.


Tilslutningen til de 2 fællestræninger, der afvikles fra 9 til 12 på mandage og torsdage, har været tilfredsstillende. Fællestræningen mandage er i svag vækst i forhold til sidste sæson, medens fællestræningen torsdage har 4-5 ledige pladser.

Det sociale samvær efter fællestræningen på torsdage er også ved at nå op på det normale niveau som tidligere. Henning Hansen er fortsat primus motor i denne henseende, hvor den står på kaffe og kage.


DGIs pensionistturneringer (’Ældretræf’) for Nordsjælland er genoptaget, og Hillerød Badmintonklub stiller med over 25 % af deltagerne.


Fællestræningen mandage er ikke udelukkende forbeholdt pensionister, men henvender sig helt generelt også til den gruppe af seniorer, der har tiden til rådighed en mandag formiddag fra 9 til 12. Fællestræningen mandage, der har eksisteret længere end torsdagstræningen, har efterhånden snart samme aldersfordeling.


Vi bestræber os fortsat på at integrere de ny spillere i den gamle spillertrup.

Til fællestræningen mandage medbringes selv fjerbolde, medens fællestræningen på torsdage har inkluderet fjerbolde samt kaffe og kage i det årlige kontingent.


Erik Togeby

Bestyrelsesmedlem for pensionisterne
Sportsudvalgets beretning for 2021/2022


Dette er beretning nr. 2 fra Sportsudvalget og en anledning til at give indsigt i dette central udvalgs arbejde med at udvikle vores klub.

Medlemmer:


USU: Thomas Ringbæk (afløses af Anders Hartmann pr. 1/10-2022)

USU træner: Peter Rasmussen

SSU: Julie Messerschmidt

SSU træner Jakob Kyndesen

Bestyrelsen Christian Hellström / Formand


Endnu en sæson blev præget af Corona-pandemien, det krævede ekstra arbejde på mange fronter med at organisere træningerne tilpasset de aktuelle krav som anvist af DIF og fortolket af Badminton Danmark.


De værste spor det har efterladt i vores klub og mange andre klubber på tværs af sportsgrene er den manglende tilgang af nye børn. Det nu har haft en effekt i over 2 år, så kan vi virkelig se det i vores yngre årgange og et område hvor vi som klub skal prioritere rekruttering i endnu højere grad.


Blandt de vigtigste opgaver som er løst i sportsudvalget i sæsonen 2021-2022:


- Prioritering af træningstilbud til udvikling af vores nybegyndere, således at vi kan tilbyde begyndertræning 5 dage om ugen, så der nemmere kan tilbydes flere træninger og/eller passes ind med andre sportsgrene som barnet måtte dyrke.


- Etablering af 2 begynder træninger for voksne, som kan udnytte haltid fredag aften og søndag eftermiddag. Det viste sig meget hurtigt at blive en succes med god tilmelding.


- Koordinering af alle 23 træninger hvor der indgår lønnet trænere og hjælpetrænere.


- Etablering af Sommertræning hvor vores U15 spillere som regel for deres første oplevelse af en seniortræning og dermed langsomt og sikkert bliver indlemmet i seniortruppen.


- Opgradering af vores redskaber/maskiner samt nyt gulv i styrketræningsrummet. Det bliver brugt fast hver torsdag til skadesforebyggende træning af vores unge talenter sammen med en træner som er uddannet fysioterapeut.


- Indgåelse af ny leverandør aftale på klubtøj og bolde med RSL, som vi er meget stolte af og som er til glæde for hele klubben, da der i aftalen er indarbejdet særlige tilbud til alle medlemmer.


- Fokus på udnyttelsesgraden af vores hal, således at den hele tiden optimeres. Det gør udlejning af baner mere effektiv, som øger vores indtjeningen og muligheden for at understøtte udviklingen af vores badmintonspillere i ungdom- og seniorafdelingen.

I denne sæson havde vi 10 ungdomshold, 5 seniorhold, 1 senior + hold og 4 motionshold. I alt 20 hold. Det er når vi sammenligner os med naboklubber som Lillerød og Værløse på niveau.

Vi vil specielt gerne i ungdomsafdeling forsøge at hæve antallet af hold over de næste 3 år, så det kommer op på minimum 15 hold. Da vi som skrevet tidligere har haft stor mangel på nye spillere, er det svært at sætte en målsætning på niveau på disse hold. Bredde skaber typisk talent og vi har et virkelig godt og stærkt setup for talentudvikling.


I vores seniorafdelingen havde vi stor succes med hele 4 oprykninger, samt det lykkedes 1. holdet at blive i 1. division. Næste sæson bliver spændende og vi gør alt hvad vi kan inden rammerne til at skabe et fantastisk træningsmiljø med 4 dygtige trænere i seniorafdelingen.


Sidst men bestemt ikke mindst fik vi afholdt Denmark Masters i Royal Stage – et arrangement over 5 dage fra tidlig morgen til sen aften, med aktivering af mange frivillige i klubben. Vi fik stor ros af Badminton Danmark, Landstræneren og spillere fra hele verden. Specielt seniorafdelingen og vores pensionist afdeling var virkelig godt repræsenteret. Eneste skuffelse lå i at stort set ingen forældre fra ungdomsafdelingen var til stede. Det håber vi bliver bedre til næste år.


Sportsudvalget vil forsætte med at løse disse opgaver som ligger på tværs af afdelingerne, samt understøtte USU og SSU med de mange opgaver som der ligger i en klub af vores størrelse. Der er altid brug for flere frivillige kræfter og vi kan kun opfordre til at melde jer under fanerne og støtte vores klub.


Med de bedste ønsker om en fantastisk 2022-2023 sæson i vores elskede klub.


Formand for sportsudvalget

Christian Hellström

71 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page