top of page
  • Forfatters billedeHB Web

Generalforsamling 7.10.2021 - Referat

År 2021, den 7. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hillerød Badmintonklubs lokaler, Milnersvej 37C.

Dagsorden: 1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand for bestyrelsen 7. Valg af kasserer 8. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 1 medlem vælges efter indstilling fra senior spilleudvalget (SSU), 1 medlem efter indstilling fra ungdomsspilleudvalget (USU), 1 medlem efter indstilling fra veteran- og motionsspilleudvalget (VMSU) og 1 medlem efter indstilling fra pensionistspilleudvalget (PSU) 1 medlem vælges frit 9. Valg af en suppleant til bestyrelsen 10. Valg af 1-2 kritiske revisorer 11. Eventuelt

Formanden Jørn Gravesen bød velkommen til generalforsamlingen.


Ad Dagsordenens pkt. 1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

Formanden oplyste, at der var mødt 26 stemmeberettigede medlemmer.

Ad Dagsordenens pkt. 2. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Bjarne Lau Pedersen, der gennemgik indkaldelsesreglerne i vedtægterne og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at de øvrige krav i vedtægterne var opfyldt. Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig.

Ad Dagsordenens pkt. 3. Bestyrelsens beretning

Formanden oplyste, at der på sidste generalforsamling blev indvalgt 4 nye medlemmer i bestyrelsen, hvor han også blev valgt som ny formand. Bestyrelsens arbejde havde været præget af de restriktioner, der successivt var pålagt samfundet pga. COVID-19. Det havde bl.a. medført, at der var afholdt en del virtuelle møder.

Holdturneringen blev sat på pause i oktober 2020 og ikke færdigspillet. Det bevirkede, at alle hold forblev i de rækker, de tilhørte inden nedlukningen. Holte Badmintonklub trak sit hold i 1. division, og efter nogle justeringer på flere niveauer og en heldig lodtrækning, blev Hillerød Badmintonklubs 2. hold rykket op i 3. division.


Klubben har ansat Mads Conrad-Petersen som ny spillende hovedtræner for seniorerne. Ved samme lejlighed og med god hjælp fra Mads Conrad blev den finske landsholdsspiller Kalle Koljonen tilknyttet klubben som spiller til 1. holdets kampe.


Klubben valgte at beholde samtlige trænere under pandemien og søge lønkompensation for den udbetalte løn, hvilket blev imødekommet med en kompensation svarende til 75% til 90% af den anviste løn.


I løbet af foråret 2021 blev der gennemført en del udendørs træninger i grupper à 10 personer, men det måtte indstilles, da forsamlingsloftet blev reduceret fra 10 til 5.


I juni måned 2021 blev DM afviklet for U17, og her gik Sofie Karmann hele vejen og vandt guld i single og sølv i damedouble. Et stort tillykke til Sofie og hele trænerteamet.


Som kompensation for de mistede træningstimer fra 9/12 2020 – 21/4 2021 (for visse aldersgrupper endnu længere) blev det besluttet at forlænge sæsonen ud over det normale sluttidspunkt, 31. maj. Der blev endvidere afsat 150.000 kr. til brug for en kompensationsordning til medlemmerne svarende til 19% af det indbetalte kontingent for sæsonen 2020/2021. Dette medførte en tilbagebetaling på over 50.000 kr. Formanden rettede en stor tak til alle medlemmerne for deres ubetingede loyalitet og opbakning til klubben i en vanskelig periode forårsaget af de mange COVID-19 udfordringer.


Årets resultatet for Hillerød Badmintonklub (se neden for under pkt. 4) blev et tilfredsstillende overskud på 316.000 kr. som en følge af at bestyrelsen havde ført en ansvarlig, målrettet og stram økonomistyring gennem hele sæsonen.


I foråret blev der indkøbt en boldmaskine, som blev finansieret ved et tilskud fra DGI/DIF foreningspulje på 30.000 kr. og et meget generøst tilskud på 10.000 kr. fra HB Ungdommens Venner.


Klubben har udskiftet de eksisterende MyLocker garderobeskabe med nye skabe, som klubben selv ejer, hvorfor lejeindtægterne nu tilgår klubben.


Af flere grunde blev aftalen med rengøringsfirmaet Home Land Service opsagt i august, og et nyt rengøringskoncept iværksat ved ansættelse af en rengøringsdame direkte i klubben. Indkøringsperioden løber fra august til slut oktober og har indtil videre været meget tilfredsstillende.


Boldforbruget i klubben, der er den næststørste udgift, er søgt og vil fortsat blive søgt optimeret, så der sikres den bedste udnyttelse af hver eneste fjerbold.

Caféens åbningstid er tilrettelagt således, at den alene holdes åben ved større events i weekender. Samtidig er der nu etableret en ordning med et køleskab “Køle Shoppen”, der fungerer som en selvbetjeningsordning, hvor drikkevarer betales med mobilepay. Ordningen følges tæt af bestyrelsen, og alt tyder på, at medlemmerne har taget godt imod denne mulighed. Set hen over hele prøveperioden har ordningen medført et lille overskud til klubben.


Klubben har fået REMA 1000 fra Skansevej 4-8 som ny sponsor på en etårig kontrakt.


Formanden sluttede med at rette en stor tak til alle de mange frivillige kræfter, der hver dag yder en stor indsats for klubbens mange medlemmer. Uden denne værdifulde indsat vil det ikke være muligt at drive klubben med en så lav kontingentstruktur, som vi har i dag.


Sportsudvalgets formand, Christian Hellström, kommenterede kort beretningen fra Sportsudvalget. Udvalget består af fem medlemmer inklusive af repræsentanter for trænerne og for udvalgene. Udvalget blev oprettet i efteråret 2020 som et alternativ til en sportschef, hvilken funktion klubben ikke havde haft gode erfaringer med i de seneste år. Udvalget tager sig primært af USU og SSU og sørger bl.a. for ansættelse af trænere. Man arbejder netop nu på en optimering af halkapaciteten og med at lette overgangen fra junior til senior, der til tider kan være lidt af en udfordring.


Kommentarer til beretningen

Peter Rasmussen mindede om, at klubben har fået et elektronisk tællesystem i hallen, så tilskuerne kan følge med i turneringskampene og se, hvem der spiller på de enkelte baner.

Der var ingen yderligere kommentarer fra bestyrelsen eller fra andre af de tilstedeværende, og beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.


Ad Dagsordenens pkt. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren Mette Lüthgens Petersen gennemgik regnskabet for 2020/21, som har været tilgængeligt på opslagstavlen i klubben. Regnskabet er underskrevet elektronisk af Bestyrelsen og uden kommentarer fra de kritiske revisorer. Resultatet er et overskud på 316.507 kr. Når årets resultat overføres til egenkapitalen, indebærer det, at egenkapitalen pr. 1. juli 2021 udgør 551.620 kr. Mette Lüthgens Petersen bemærkede, at klubben har modtaget Covid-19 kompensation for trænerlønninger og for ikke afholdte events, som turneringer og smash event. Disse beløb indgår i regnskabet.

På grundlag af det pæne resultat og den større egenkapital er det bestyrelsens ønske i det nye regnskabsår at reservere 25.000 kr. til en eventuel markering af klubbens 90-års fødselsdag den 16. april 2023. Det er også tanken at foretage en hensættelse på 15.000 kr. som beredskab, hvis COVID-19 måtte udvikle sig sådan, at der kræves nye sanktioner, der vil påvirke klubben. Herudover er der igangsat et arbejde med renovering af låsesystemet i de grønne skabe i hallen, en optimering af strømkabler i hallen til diverse skærme og internet router mv., som vil påvirke det kommende regnskab.


Lars Johansen efterlyste, at Bestyrelsen udarbejdede et alternativt eller revideret budget, der tog højde for udgifter til kameraer og fitnessudstyr, som ikke fremgår af det budget, der er fremlagt sammen med regnskabet.


Kassereren oplyste, at bestyrelsen i den forløbne sæson løbende – en gang om måneden – havde fulgt op på den aktuelle økonomiske situation, så bestyrelsen hele tiden var på forkant med likviditet budget m.v. Det er en praksis som bestyrelsen agter at fortsætte i det kommende regnskabsår.


Regnskabet for 2020/21 blev herefter godkendt enstemmigt.


Ad Dagsordenens pkt. 5. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.


Ad Dagsordenens pkt. 6. Valg af formand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørn Gravesen, som blev valgt med akklamation.


Ad Dagsordenens pkt. 7. Valg af kasserer

Bestyrelsen foreslog genvalg af Mette Lüthgens Petersen som kasserer, som blev valgt med akklamation. Ad Dagsordenen pkt. 8. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Morten Hessner blev efter indstilling fra SSU foreslået som ny repræsentant for SSU og valgt med akklamation.

1. Andreas Thorndahl blev genvalgt som repræsentant for USU og valgt med akklamation.

2. Christian Hellström blev genvalgt som repræsentant for VMSU og valgt med akklamation.

3. Erik Togeby blev genvalgt som repræsentant for PSU og valgt med akklamation.

4. Lars Kyndesen blev efter indstilling fra bestyrelsen valgt med akklamation som nyt bestyrelsesmedlem.


Ad Dagsordenens pkt. 9. Valg af en suppleant til bestyrelsen Suppleant til bestyrelsen: Lars Ejstrup Johansen meldte sig som kandidat og blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Ad Dagsordenens pkt. 10. Valg af 1-2 kritiske revisorer De kritiske revisorer Jens Glümer og Eigil Raabye ønskede ikke genvalg. Helge Jakobsen og Oluf Julfeldt blev med akklamation valgt som nye kritiske revisorer.


Ad Dagsordenens pkt. 11. Eventuelt

Formanden takkede de afgående medlemmer, Sara Bornet La Cour, Oskar Birger Jensen samt suppleanten, Thomas Ringbæk for deres store arbejde med bestyrelsesarbejdet og i USU og SSU regi. Også en stor tak til dirigenten, Bjarne Lau Pedersen, for god ledelse af generalforsamlingen.Generalforsamlingen afsluttet.


Som dirigent

Bjarne Lau Pedersen


70 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentarios


bottom of page