top of page
  • Forfatters billedeHB Web

Referat - Generalforsamling Hillerød Badmintonklub

År 2020, den 1. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hillerød Badmintonklub i Festsalen, Royal Stage, Milnersvej Hillerød. Alle tilmeldte havde modtaget besked på mail om det ændrede mødested.

Dagsorden: 1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag a. Bestyrelsen foreslår, at indkaldelser til generalforsamlinger ikke behøver at ske i dags-pressen. b. Lars Østergaard har foreslået en drøftelse af følgende emne:" Hvad er HBs ambitioner fremover”. Lars Østergaard har sendt et oplæg. 6. Valg af formand for bestyrelsen 7. Valg af kasserer 8. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 1 medlem vælges efter indstilling fra senior spilleudvalget (SSU), 1 medlem efter indstilling fra ungdomsspilleudvalget (USU), 1 medlem efter indstilling fra veteran- og motionsspilleudvalget (VMSU) og 1 medlem efter indstilling fra pensionistspilleudvalget (PSU) 1 medlem vælges frit 9. Valg af en suppleant til bestyrelsen 10. Valg af 1-2 kritiske revisorer 11. Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad Dagsordenens pkt. 1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

Formanden oplyste, at der var mødt 26 stemmeberettigede medlemmer.

Ad Dagsordenens pkt. 2. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Bjarne Lau Pedersen, der gennemgik indkaldelsesreglerne i vedtægterne og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at de øvrige krav i Vedtægterne var opfyldt. Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig.

Ad Dagsordenens pkt. 3. Formandens beretning.

Formanden indledte med at sige, at det havde været en speciel sæson. Klubben havde været lukket fra midten af marts til starten af juni pga. covid-19. Inden for denne periode skete der ændringer i bestyrelsen, idet formand Lars Østergaard og næstformand Thue Rathsach Lang forlod bestyrelsen. Dette skete i forbindelse med, at den nyudnævnte sportschef, Jonas Lydych forlod klubben.

Det var kommunen, der bestemte, hvornår hallen kunne åbnes igen; der kunne dog i mellemtiden etableres udendørs træning af forskellig art for ungdommen, der var gratis for spillerne, fordi HB Ungdommens Venner sponsorerede denne.

I perioden blev der også arbejdet på at skaffe lønkompensation til de fastansatte trænere, hvilket arbejde først blev afsluttet for ganske nylig.

Der er netop oprettet et sportsudvalg, som dækker alle aspekter af klubbens spillere. Dette har afholdt 3 møder, og der er udarbejdet en plan for USU, og der vil komme en samlet plan for hele klubben om godt 1 måneds tid. Ved sammensætningen af udvalget er der tilstræbt en balance mellem afdelingerne (SSU og USU), og Christian Hellström sidder i udvalget som repræsentant for bestyrelsen. Peter Rasmussen, der også sidder i udvalget, har kontakten til Badminton Danmark.

Christian Hellström nævnte kort, at klubbens 1. single og træner Kim Bruun havde forladt klubben som følge af uenighed om kontraktens bestemmelser om antallet af de timer, der skulle leveres.

Klubben har en stor pensionistafdeling, og det er fortsat bestyrelsens ønske, at der kan blive tiltrukket flere spillere til denne, evt. på tidspunkter om formiddagen, hvor hallen står tom.

Han nævnte, at det var vigtigt at udnytte hallen optimalt, og herunder blev pensionisterne omtalt. Bestyrelsen har fokus på denne gruppe.

Formanden takkede Jørn Gravesen for at sikre, at VMSU atter blev repræsenteret i bestyrelsen og hjælpe med til, at denne afdeling er vokset i den seneste tid.

Veteranafdelingen har tidligere været udfordret af ikke at haft noget talerør. Det var derfor fint, at Jørn Gravesen har taget over; der er nu styr på betalingerne og kun ganske få ledige pladser på træningen onsdag aften.

USU. Der er lagt et stort arbejde i afdelingen. I øjeblikket er der 12 ungdomshold, hvilket er noget mindre end i tidligere tider, hvor klubben havde 15-18 ungdomshold.

SSU. Denne gruppe er gået fra 3 til 5 hold over en treårig periode. To gange er det i nyere tid blevet forsøgt at have en sportschef, som skulle have ansvar for både senior og ungdom, men det har ikke været optimalt. Det er ærgerligt, at der et langt mellem 1. holdet i 1. division og 2. holdet i danmarksserien, da dette kan skabe vanskeligheder, når spillere fra 2. holdet skal udfylde pladser på 1. holdet.

Mette Lüthgens Pedersen er indstillet til ny kasserer. Der er arbejde til to personer, hvorfor det er aftalt, at den tidligere kasserer Lisbeth Dahl Folkmann bakker Mette op.

Nye ungdomstrænere er bl.a. Josefine van Zaane og Julie Messerschmidt, samt Peter Rasmussen som nu træner om onsdagen sammen med Zhu.

Ny senior hovedtræner er Helle Buus Beck, der i samarbejde med Jakob Kyndesen og Magnus Helgason dækker alle seniortræningerne.

Der arbejdes meget på at skaffe sponsorer; Jakob Kyndesen har skaffet sponsorer, der har betalt for 150 trøjer med påtrykt sponsorlogo til den ny sæson. De helt nye spillere fra lørdagstræningen modtager også en trøje ud over den ketcher, de altid får udleveret.

Der er kommet skærme til alle baner, og det giver mulighed for at skifte sponsor logo hurtigt på skærmene. Der er samtidig udviklet et system til skærmene, der viser, hvem der spiller på de enkelte baner og løbende følger stillingen i kampene.

Formanden afsluttede med at takke nogle af de personer, der havde ydet en særlig indsats for klubben, bl.a. Ulla Maltesen, der har organiseret et utal af turneringer i klubben igennem de sidste 30-40 år, og som nu har valgt stoppe.

De afgåede bestyrelsesmedlemmer blev omtalt, formanden takkede Lars Østergaard for sin store indsats som formand for klubben i de forløbne 4 år. Formanden udtrykte håb om, at Lars fortsat vil være til stede i klubben i fremtiden, og det samme gjaldt også for Thue Rathsach Lang, som bl.a. havde sørget for installationen af videokameraer, der muliggør streaming på nogle af banerne.

Formand takkede også Jakob Kyndesen, der specielt havde gjort en stor indsats for at skaffe sponsorer og få skærme opsat i hallen, der ud over at reklamere for sponsorerne også bliver brugt til pointtælling under holdkampe.

Vibeke Ringbæk, den afgåede kasserer, blev takket for sin indsats, der blev afsluttet med den fine indsats i forbindelse med lønkompensationen til trænerne.

Spørgsmål til beretning

Lars Østergaard knyttede nogle kommentarer til Kim Bruuns fratræden. Han kommenterede endvidere de møder, der havde fundet sted mellem ham selv, Thue Rathsach Lang og Christian Hellström i slutningen af marts, og som mundede ud i, at der var stor forskel på bestyrelsesmedlemmernes planer for klubbens fremtid. Lars Østergaard og Thue Rathsach Lang valgte derfor at udtræde af bestyrelsen, da de følte, at der var sket et tillidsbrud, og at de var blevet kuppet.

Der var ingen kommentarer hertil fra bestyrelsen eller fra andre af de tilstedeværende, og beretningen blev herefter godkendt.

Vedrørende dagsordenens pkt. 4

Den afgående kasserer præsenterede kort regnskabet, som har været slået op i klubben. Resultatet udviser et underskud på 23.614 kr. Den kompensation på 48.000 kr., der netop var realiseret for lønudgiften til trænerne, er ikke inkluderet i regnskabet, som ellers ville have udvist et overskud på ca. 24.000 kr. for regnskabsåret 2019/20.

Egenkapitalen pr. 30/6 2020 udgør 235.113 kr. mod 258.727 kr. 30/6 2019.

Det kan nævnes, at klubben har modtaget 85.000 til skolebadminton og indgået en aftale med Byskolen til 40.000 kr. Der har i starten af den ny sæson været afholdt to turneringer, der har skaffet pæne indtægter til klubben. Assistance ved arrangementer i Royal Stage har ligeledes genereret pæne indtægter til klubben, og dette vil man satse mere på i denne sæson.

Vedrørende dagsordenens pkt. 5 a. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i Vedtægternes § 4 stk. 4 om indkaldelse af generalforsamlingen ændres således, at indkaldelsen ikke længere behøver at ske i dagspressen. Det foreslås derfor, at bestemmelsen får følgende formulering: ”Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller mail til medlemmerne, ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside.”

Forslaget blev vedtaget enstemmigt. b. Lars Østergaard har foreslået en mere generel drøftelse af HB’s ambitioner.

Dirigenten læste de spørgsmål, Lars Østergaard havde formuleret i sit indlæg, og som var sendt ud til medlemmerne på mail sammen med indkaldelsen, op:

Hvilke ambitioner har klubben fremover?

Hvordan ser bestyrelsen på de aktuelle udfordringer, der er i senior-træningsmiljøet?

Hvordan vil bestyrelsen forholde sig til det forhold, at seniortruppen igen vil have en ny sportschef eller træner?   

Hvad er bestyrelsens plan for at fastholde klubbens dygtigste ungdoms-, ungsenior-og seniorspillere?

Ønsker bestyrelsen overhovedet at fastholde denne gruppe? eller blot være en breddeklub uden at inddrage elite og udvikling?

Lars Østergaard fik lejlighed til at uddybe sine spørgsmål. Han var navnlig bekymret for, om klubben ikke længere ville have elitestandard og derfor ikke længere være attraktiv for de unge. Han mente ikke, der var en rød tråd, der forbandt de unge med klubbens bedste spillere på divisionsniveau.

Christian Hellström tog ordet og henviste til sin beretning og sagde, at det selvfølgelig nu var endnu sværere at fastholde et hold i 1. division efter Kim Bruuns afgang. Da afstanden til 2. holdet var blevet (for) stor, ville man satse meget på at dette hold kunne rykke op til næste sæson, hvilket ville have en afsmittende virkning på 3. holdet. Trænersituationen var blevet løst, og klubbens sportslige fremdrift bliver lige nu varetaget af sportsudvalget. Klubben ønsker i den grad udvikling og fastholdelse af både elite og bredde. Han gentog at Sportsudvalget i fællesskab er dem der skaber sammenhæng og sætter linjen i ungdom og senior og skaber broen mellem de 2 afdelinger.

Peter Rasmussen sagde, at det var svært at finde en træner der kan dække niveauet fra serie 2 til 1.div og at man i sportsudvalget arbejdede på at få flere trænere, således at træningen kan differentieres mere. Han syntes, der var en god stemning på træningen, og at det var vigtigt at stå sammen og tale tingene op og ikke ned.

Torsten Berg afsluttede debatten om dette punkt: Det er fint med mange ideer. Jeg hører ikke den store forskel i de input, der er kommet. Jeg vil foreslå, at dialogen tages i løbet af året og ikke bare ved GF. Lad os støtte den bestyrelse, vi vælger i dag.

Ad Dagsordenens pkt. 6. Valg af formand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Jørn Gravesen. Jørn Gravesen blev med akklamation valgt til ny formand.

Jørn Gravesen takkede for valget og nævnte, at debatten indtil nu havde vist, at der er en række udfordringer i klubben, som den nye bestyrelse kommer til at beskæftige sig med.

Jørn Gravesen fremhævede, at der er rigtig god energi i klubben, og at han vil gøre sit til for at undgå fnidder. Det er vigtigt, at der er styr på klubbens økonomi. Det nye sportsudvalg får en vigtig opgave med henblik på at udvikle badmintonsporten i klubben.”

Ad Dagsordenens pkt. 7. Valg af kasserer

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Mette Lüthgens Petersen som kasserer. Mette Lüthgens Petersen blev enstemmigt valgt som ny kasserer. Ad Dagsordenen pkt. 8. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen for en etårig periode

1. Oskar Birger Jensen blev efter indstilling fra SSU foreslået som repræsentant for SSU og valgt med akklamation.

2. Andreas Thorndahl blev efter indstilling fra USU foreslået som repræsentant for USU og valgt med akklamation.

3. Christian Hellström blev efter indstilling fra VMSU foreslået som repræsentant for VMSU og valgt med akklamation.

4. Erik Togeby blev genvalgt med akklamation efter indstilling fra PSU.

5. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Sara La Cour Benet valgt med akklamation som bestyrelsesmedlem.

Vedrørende dagsordenens pkt. 9: Suppleant til bestyrelsen: Thomas Ringbæk meldte sig som kandidat og blev indvalgt som suppleant til bestyrelsen. Vedrørende dagsordenens pkt. 10: a. Kritisk revisor: Jens Glümer er valgt til 2021). b. Kritisk revisor: Eigil Raabye er valgt til 2021).

Vedrørende dagsordenens pkt. 11:

Eventuelt.

Lars Østergaard spurgte, hvem der skulle være næstformand for bestyrelsen, Christian Hellström sagde, at han var parat til at påtage sig dette job, men at bestyrelsen konstituerede sig senere. På bestyrelsesmødet afholdt den 8. oktober 2020, blev Christian Hellström valgt som næstformand.

Line Haarkjær spurgte, om klubben havde påtænkt at søge fonde mhb. på at anskaffe en boldmaskine. Bestyrelsen noterede forslaget.

Lars Østergaard ville vide, om klubben havde løst dommerproblemet. Her hentydes til, at den nuværende dommer kan forventes snart at gå på pension. Hertil blev der svaret, at Thomas Ringbæk starter på dommeruddannelsen snarest.

Vibeke Wibrandt sagde, at Ungdommens Venner også yder assistance i Royal Stage; hun ønskede, at det provenu, der fremkom herved, blev tilført Ungdommens Venner, så UV selv kunne bestemme over anvendelsen af midlerne. Kassereren sagde, at der kunne oprettes en konto til dette formål.

Lars Østergaard spurgte, om det var tanken at ansætte en sportschef. Christian Hellström svarede hertil, at sportsudvalget, som også skal finde deres egne ben, ville fremkomme med en strategi for talentudvikling og eliteniveauet om 1 måneds tid, og i den forbindelse ville man også overveje sportschefhvervet.

Formanden takkede dirigenten, Bjarne Lau Pedersen, for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afsluttet.

Som dirigent

Bjarne Lau Pedersen

78 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page