top of page
  • Forfatters billedeHB Web

Beretninger sæsonen 2022/2023

Hillerød, den 24. september 2023


Bestyrelsens beretning for 2022/2023


Bestyrelsens beretning for sæsonen 2022 – 2023 vil i det væsentligste berøre de mere overordnede begivenheder og forskellige tiltag i løbet af sæsonen, men er samtidig forsøgt tilpasset på en sådan måde, at beretningen udviser et retvisende billede af “livets gang” i Hillerød Badmintonklub uden at gå alt for meget i detaljer.

På den sidste generalforsamling den 13.10.2022 blev der indvalgt ét nyt medlem i bestyrelsen, Kristina Beyer, fra USU. Der var genvalg til de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen har i løbet af 2022/2023 afholdt i alt 12 bestyrelsesmøder inklusiv 2 ekstraordinære bestyrelsesmøder.


Det har på rigtige mange områder været et helt tilfredsstillende forløb i 2022/2023 med mange gode sportslige præstationer og en fortsat god og konstruktiv proces med en løbende optimering og professionalisering af klubben. Men der har også været et par knaster hist og pist som skulle håndteres og løses, og en enkelt udfordring var det desværre ikke muligt for os at få løst på en måde, som vi kunne have ønsket os. Mere herom senere i beretningen.

På det første bestyrelsesmøde den 1.11.2022 konstituerede bestyrelsen sig jf vedtægterne med Christian Hellström som næstformand og formand for det af bestyrelsen nedsatte Sportsudvalg.

Med virkning fra den 1. marts 2023 udtrådte Lars Kyndesen af bestyrelsen efter aftale for at varetage gerningen som træner for klubbens børn og unge. Aftalen om at fratræde er helt i tråd med klubbens vedtægter hvor det er anført, at “Personer, der oppebærer løn fra HB, vil ikke være valgbare til bestyrelsen”. Den valgte suppleant, Lars Ejstrup Johansen, indtrådte derfor i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Det har i sæsonen været et fokusområde for bestyrelsen via Sportsudvalget at styrke klubbens trænerteam i ungdoms- og seniorafdelingen inden for den økonomiske ramme bestyrelsen har afsat i budgettet Desværre gik kabalen ikke helt op som vi kunne have ønsket os med hensyn til at ansætte endnu en toptræner i klubben. Men bestyrelsen og Sportsudvalget arbejder videre med tanken og så må vi se hvordan mulighederne ser ud fremadrettet.

På de indre linjer opleves en fortsat stigende udfordring for foreningslivet generelt. Antallet af frivillige er støt faldende og de som stadig holder fast, må løfte flere og større opgaver for at få foreningslivet til at hænge sammen. I Hillerød Badmintonklub oplever vi også udfordringen med at skaffe nok frivillige hænder til at varetage de mange opgaver, der nu engang skal løftes for at få hverdagen i klubben til at fungere på helt tilfredsstillende vis til glæde for alle vores 561 medlemmer. Den største udfordring ligger fortsat i ungdomsafdelingen, hvor de mange arbejdsopgaver bliver båret igennem af en lille gruppe af dygtige og flittige frivillige, men det er absolut ønskeligt at flere frivillige hænder byder sig til med at løfte opgaverne. Ansættelse af Jakob Kyndesen i marts 2022 til specifikt at varetage en del af klubbens administrative og praktiske opgaver og herunder medvirke til at understøtte ungdomsafdelingen, har på alle måder været et godt tiltag for klubben og herunder også for ungdomsafdelingen.


Bestyrelsen satte sig for nu snart 3 år siden det mål at optimere og professionalisere klubben, og arbejdet er blevet videreført frem til i dag. Det har været en lang og til tider udfordrende proces i lyset af, at stort set hver en “sten” er vendt i klubben i vores optimeringsproces for at sikre en solid og holdbar balance mellem indtægter og udgifter. Ud af årsregnskabet for 2022/2023 kan læses, at processen ud fra en økonomisk betragtning, ikke har været forgæves i og med at årsregnskabet må siges at udvise et tilfredsstillende resultat. Der er frem til i dag tilvejebragt en solid og sund økonomi i klubben hvilket var hovedformålet med det lange og seje træk. Men det er værd at notere sig, at det er medlemmernes penge, og derfor er bestyrelsen fortsat meget fokuseret på at styrke klubben bredt, men også specifikt herunder klubbens samlet trænerteam til glæde og gavn for klubbens medlemmer.


Den “Fri booking” ordning blev introduceret den 1.5.2022 efter næsten 12 måneders intense drøftelser i bestyrelsen hvor fordele og ulemper blev drøftet i et forsøg på at eliminere det forhold, at klubben over tid var blevet til et mere eller mindre ukontrolleret fristed for ikke kun egne medlemmer, men også for ikke medlemmer af klubben fra nær og fjern. Efter ret så mange udfordringer med at implementere ordningen ser det i det væsentligste ud til at ordningen fungerer og i det store og hele er accepteret. Ordningen er tilrettet et par gange og nu senest her i september er den “Fri booking” ordning justeret for at give klubbens medlemmer en mere udvidet og lettere adgang til at benytte ordningen. Kravet om at der skal bookes bane er fjernet, men bestyrelsen anbefaler fortsat at booke hvis man vil være sikker på at få adgang til en bane. Ordningen er heller ikke længere begrænset til 1 time pr uge, men kan bruges i den tid der er behov for. Endelig er ordningen nu også gældende på alle skolefridage jf Ferieplanen for skoleåret i Hillerød kommune. Det betyder, at medlemmerne frit kan bruge ordningen i skolernes efterårsferie, mellem jul og nytår, vinterferie, påskeferie, Kr. Himmelfart, pinse, grundlovsdag og sommerferie. For yderligere henvises til den “Fri booking” ordning opdateret september 2023.


Klubben var i perioden 26.12. frem til den 31.12. involveret i salg af fyrværkeri fra p-pladsen ved Royal Stage i et samspil mellem Royal Stage og et privat firma. Forud var gået mange drøftelser i bestyrelsen omkring det etiske aspekt i at vi som klub skulle involvere os i den slags forretning med tanke på de skader fyrværkeri desværre er årsag til hvert år. Et par gange tidligere er klubben blevet forespurgt om deltagelse, og hver gang takket nej. Men denne gang var et flertal i bestyrelsen indstillet på at deltage, og alt gik fint mht salg osv og klubben fik efterfølgende anvist den aftalte betaling for vores hjælp. En stor tak til de frivillige som deltog med at løfte den store opgave.


Når vi nu er ved juletiden skal det også nævnes, at årets juletræ igen blev leveret af Hans-Henrik Kallstrøm fra Hillerød Staudegartneri og efterfølgende flot pyntet af nogle kreative medlemmer fra SSU. En stor tak til de “juleglade nisser” der fik pyntet flot op til stor glæde for alle der besøgte klubben i juledagene. Også en stor tak til Hans-Henrik, der generøst siden 2005 har leveret et flot juletræ til klubben.


Søndag den 16.4.2023 kunne klubben fejre 90års jubilæum og dermed markere, at klubben er blandt de ældste badmintonklubber i Danmark. Dagen blev højtideligholdt ved et program om formiddagen primært for børn og unge og ved en efterfølgende reception hvor klubbens medlemmer, æresmedlemmer og andre gæster var indbudt. Der var taler ved Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen, Kristian Boje fra Badminton Danmark og klubbens formand, Jørn Gravesen.

Omkring 130 personer deltog på dagen, og mange tak for det.

Alt i alt et godt arrangement stablet på benene af en lille arbejdsgruppe ved Torsten Berg, Lars Kyndesen og Olaf Nyeng og bistået ad hoc af Jakob Kyndesen og Jørn Gravesen. En stor tak til arbejdsgruppen for det store arbejde hvor vi også fik gennemgået og ryddet op i klubbens arkiv i forbindelse med arbejdsgruppens eftersøgning af gamle fotos. Alle fotos er nu scannet ind digitalt efter udsøgt hjælp fra arkivleder Simon Schultz van Engeland fra Hillerød bibliotek. Alle fotos vil senere være tilgængelig digitalt på en stor skærm i cafeen, hvor det er tanken at klubbens historie fortælles løbende igennem diverse billeder.


Det skal endelig nævnes, at der på jubilæumsdagen blev udnævnt et nyt æresmedlem, nemlig klubbens tidligere formand fra 2016 til 2020, Lars Østergaard. Et stort tillykke til Lars og en stor tak for din store indsats for klubben igennem en længere årrække.


I dagene 7. til 11. juni blev der for andet år afholdt Victor Denmark Masters i Royal Stage, en stor international turnering med Badminton Danmark som hovedarrangør i et samarbejde med Royal Stage og Hillerød Badmintonklub. Klubben var igen med til at løfte de mange forskellige arbejdsopgaver, der ligger i et arrangement som Victor Danmarks Masters. Det blev på alle måder igen et meget vellykket arrangement, og der var stor ros fra Badminton Danmark til alle vores frivillige, der på forbilledlig vis løftede opgaverne meget tilfredsstillende. En stor tak til alle frivillige.

Desværre blev det så også det sidste arrangement. Badminton Danmark orienterede i september klubben om, at der var indgået en aftale med Royal Stage om at opsige aftalen om afvikling af Victor Denmark Masters i Royal Stage, og som en konsekvens heraf, slutter klubbens involvering i arrangementet også – desværre.


I september, nærmere den 7., kunne klubbens pensionister fejre at det er 25 år siden at klubbens æresmedlem og tidligere formand, Henning Hansen, startede torsdagstræningen op målrettet pensionisterne, og med stor succes fra starten. Begivenheden blev fejret i cafeen ved et fint frokostarrangement og ved samme lejlighed takkede Henning Hansen af som aktiv tovholder for træningen. En stor tak til Henning Hansen for det store engagement i en menneskealder for klubben. Der var taler v/klubbens formand Jørn Gravesen, formanden for HB Ungdommens Venner Torsten Berg, formanden for pensionisternes spilleudvalg Erik Togeby og deltagere fra pensionistholdet, der alle takkede Henning Hansen for hans helt enestående indsats igennem mange år både på banen, men også omkring det efterfølgende sociale samvær hen over en kop kaffe og et godt stykke brød fra bageren.


På det sportslige område skal nævnes, at sæsonen har været meget tilfredsstillende og med mange gode sportslige resultater. Klubbens seniorhold klarede sig alle meget flot. Den 14.1.2023 spillede vores 1. hold hjemme mod Viby og her var kravet en 6-3 sejr for at gå direkte til oprykningsspillet til ligaen. Efter nogle spændende og super flotte kampe blev der hevet en 6-3 sejr hjem. Super flot resultat. Men i den sidste ende betød en enkelt tabt kamp desværre at holdet lige netop ikke kvalificerede sig til en sidste kamp om en oprykning til ligaen. Tæt på, og så alligevel langt fra det endelige mål. Men superflot gået under alle omstændigheder.

I ungdomsafdelingen blev der igen afviklet en række store og meget vellykkede stævner i klubben, altid godt tilrettelagt og afviklet. Igen har Thomas Ringbæk været primus motor sammen med andre dygtige og flittige frivillige – en stor tak til jer alle for den store og flotte indsats.


I september stillede klubben sine faciliteter til rådighed for Badminton Danmarks afvikling af en U15 venskabskamp mellem det danske U15 landshold og det franske U15 landshold. Arrangementet blev afviklet i nogle flotte rammer i klubben og med nogle meget flotte og seværdige kampe. Det franske U15 landshold trak det længste strå og vandt venskabskampen.


Og som jeg nævnte i indledningen, så var der nogle knaster på vejen i løbet af sæsonen. En enkelt knast lykkedes det ikke at få høvlet af til alles tilfredshed hvilket resulterede i, at en større gruppe af klubbens ungdomsspillere mere eller mindre guidet af deres forældre, følte trang til at afprøve deres badmintonmæssige ambitioner i en anden klub. Når noget sådant sker, er der også en læring vi som klub skal forholde os til og fremadrettet bestræbe os på at gøre visse ting anderledes og bedre, og ikke mindst i god tid.


Med virkning fra den 1. august 2022 blev der indgået en ny samhandelsaftale med RSL om levering af badmintonbolde, tøj og andet udstyr. Aftalen kom i stand efter en udbudsrunde håndteret af Sportsudvalget til en række leverandører, og her blev RSL valgt som klubbens nye samhandelspartnere. Klubben har efterfølgende benyttet sig af en gunstig option i aftalen og nu forlænget aftalen yderligere nogle år.


Det skal også nævnes, at baderummet hos herrerne og nu senest også hos damerne er renoveret og fremstår i flot stand. Dejligt at vi fik løst den udfordring – også.


Klubbens motionsrum er også opdateret med de sidste ting som manglede og fremstår nu meget flot og brugervenlig. Og husk, at motionsrummet er til fri afbenyttelse for klubbens medlemmer alle ugens dage. Der er kun et helt lille og helt naturligt krav, nemlig, at der ryddes op efter endt brug af motionsrummet.


Ultimo juni måned afsluttede vores rengøringsdame Sangruethai (kaldet Mai) sin ansættelse i klubben efter eget ønske for at påtage sig et fuldtidsarbejde i Royal Stage. En stor tak til Mai, der på sin helt egen måde og med sit altid dejlige humør har løftet niveauet for rengøringen i klubben – og tak for det.

Og velkommen til klubbens nye rengøringsdame, Khwanjit, der er opsat på at fortsætte det gode arbejde i klubben efter Mai. Vi glæder os til samarbejdet.


En stor tak til alle frivillige i de forskellige udvalg og øvrige frivillige, der på anden vis har været med til at bære klubben igennem dag efter dag ved at påtage sig forskellige arbejdsopgaver - uden alle jer frivillige og jeres store indsats, ville Hillerød Badmintonklub ikke være den klub vi er i dag. En stor tak til de frivillige der deltog i Victor Denmark Master i juni måned i Royal Stage, der så desværre også blev det sidste arrangement. Men under alle omstændigheder, så var det en udsøgt fornøjelse og der var stor ros til alle fra Badminton Danmark.

En stor tak til hele klubbens trænerteam, der dag efter dag har leveret en flot og solid indsat til glæde for vores mange spillere tilknyttet fællestræningerne.


Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for et stort og engageret arbejde igennem hele sæsonen. Vi kom i hus med de fleste ting i bestræbelserne på en løbende optimering og professionalisering af klubben, men der er stadig løse ender samt nye tiltag, der ligger og venter. En klub i udvikling kræver konstant fremdrift, og det holder bestyrelsen fortsat fuld fokus på så vi kan leve op til målsætningen om, at “Hillerød Badmintonklub er en klub for alle”, hvor talentudviklingen udgør et helt naturligt element sammen med klubbens øvrige aktiviteter på alle niveauer.


Sæsonen 2022 - 2023 blev på mange måder en rigtig god sæson, så lad os sammen fortsætte det gode arbejde i klubben med den målsætning, at den nye sæson 2023 – 2024 bliver mindst lige så god og spændende, og gerne en smule bedre hvilket bestemt er muligt, når bare vi står sammen og løfter i flok, og er “mange nok”. Tak.


Jørn Gravesen

Formand - Hillerød Badmintonklub

P.v.a. bestyrelsen
Beretning fra ungdomsspilleudvalget 2022/2023


Sæsonen 2022/23 har været en fantastisk sæson i ungdomsafdelingen med masser af glade børn på banerne, sved på panden, og så var det året hvor vi rundede 200 medlemmer i ungdom – det højeste antal i mange år. Det skyldes især vores dygtige trænere og ikke mindst de populære lørdags-begyndertræninger, hvor mange nye er kommet til og har fået en god introduktion til badmintonsporten og til HB. Vi har desværre også sagt farvel til en gruppe af vores ældre ungdomsspillere, der har valgt at fortsætte deres badmintonliv i andre klubber og dem ønsker vi held og lykke derude i hallerne.


Holdturneringen

HB stillede i sæsonen 22/23 op med 10 ungdomshold i holdturneringen. Der blev spillet mange gode kampe og mange frivillige forældre hjalp med alt fra kørsel til kagebagning til holdledertjanser - KÆMPE tak til jer, al jeres hjælp er værdsat og nødvendig. U17 4+3 og U15 4+3 klarede sig begge videre til DM for hold i Middelfart i maj.

● U17 4+3 - blev nummer 5

● U15 4+3 - blev nummer 5


Individuelle ungdomsturneringer

Vi har i denne sæson afviklet 4 ungdomsturneringer i HB. Stine Lading og Thomas Ringbæk fra turneringsudvalget har koordineret og gennemført samtlige turneringer og det er en KÆMPE opgave – både før men især under turneringerne, hvor der skal bruges frivillige både ved dommerbordet og i cafeen, så der skal lyde en stor tak for den indsats. Vi ved i USU hvor svært det er at rekruttere frivillige og vil også her appellere til alle der læser dette; klubben har ALTID brug for hjælp, når vi afholder turneringer, om det bare er et par timer, så tager vi imod med kyshånd.


Overgang til senior

I sæsonen 2022/2023 sendte vi endnu et ’kuld’ nyklækkede U17 ungdomsspillere op og træne med i seniorafdelingen en gang om ugen for at lave en god og glidende overgang til seniorlivet. Vi arbejder fortsat på at gøre denne overgang så succesfuld som muligt for de unge spillere og har bl.a. fra den nye sæson (23/24) fået justeret en smule på træningstiderne, så en seniortræning aldrig slutter senere end 21.30. Vi gør alt for at skiftet til senior skal være gnidningsfrit for alle ungdomsspillerne, men vi er også klar over at der har været udfordringer, som vi forsøger at løse. Stor tak til seniorafdelingen for at tage godt imod alle de nye spillere.


Hong Kong træningslejr

I juli måned 2023 havde ungdomstræner Zhu arrangeret en træningslejr hvor 15 ungdomsspillere var af sted på en fantastisk tur i knap 2 uger til det nationale træningscenter i Hong Kong. Udover at det var en træningsmæssig succes var det også en tur hvor fællesskabet var i højsædet og spillerne fik venskaber og minder for livet. Igen en KÆMPE tak til de frivillige forældre der var med derude og bidrog til at turen kunne gennemføres.


Opstartscamp, julebingo og klubmesterskab

Vi stræber altid efter at lave hyggelige og sociale arrangementer på tværs af aldersgrupperne – men igen er vi afhængig af frivillige kræfter for at få det til at ske. I sæsonen 22-23 har vi bl.a. afholdt vores traditionelle opstartscamp i august måned, vi har holdt julebingo i december med stor opbakning, og i juni måned havde vi klubmesterskab med tid til både badminton, rundbold i solskin og fællesspisning i cafeen.


USU bestod i sæsonen 2022/2023 af

● Anders Hartmann-Andersen

● Kristina Beyer

● Mette Brandt

● Mikael Thyssen

● Mie Heering

● Louise Balieu

● Sofie Styrmer Teglbjerg


Farvel og tak

Følgende stopper eller stoppede i løbet af sæsonen i USU

Mange tak for jeres store engagement

● Mie Heering

● Mette Brandt

● Louise BalieuPå vegne af USU

/Kristina Beyer
Beretning fra Seniorspillerudvalget – 2022/2023


Det er med stor fornøjelse, at vi fra seniorafdelingen kan berette at sæsonen 22/23 igen var en sæson med masser af succes. Der blev nemlig sikret oprykninger til HB2 og HB4, mens det var få sejre fra en oprykningskamp med HB1 til ligaen og ligeså med HB3 i oprykningskampen om en plads i 3. division. HB’s nye herrehold HB6 og 7 kom i spil med flotte resultater og vinder begge deres rækker.


Det sociale har også været i top. Der har både været arrangeret flere gode fester med over 40 deltagere, tilmed flere fællesspisninger efter holdkampe.


Vi benytter fortsat forskellige trænings-opdelinger, som sikrer integrationen af nye og unge spillere i truppen.


Sæsonen 22/23 har også haft flere seniortræninger, ligesom medlemstallet i senior er vokset til hele 95 medlemmer.


Trænerteamet blev til sæsonen udvidet med Rasmus Messerschmidt, som lige så spiller på klubbens førstehold. Sammen med Mads Conrad som hovedtræner samt Jakob Kyndesen, Magnus Helgason og Zhu Zhengyu har trænerteamet været til stor glæde for hele seniortruppen.


Det er fortsat en fornøjelse at se vores egne talenter, der kommer op i seniorafdelingen og som i dag udgør en vigtig del af seniortruppen. Denne inspiration håber jeg, vi kan være med til at give videre til de næste i rækken, der forhåbentlig går de samme veje.


SSU bestod i sæsonen 2022/2023 af:

Oskar Birger Jensen

Josefine Terkelsen

Tobias Folkmann

Emil Poulsen

Julie Messerschmidt

Daniel Lessel

Morten Hessner Labeau


På vegne af SSU

Morten Hessner Labeau, formand, SSU
Beretning fra VMSU - 2022/2023


Sæsonen 2022/2023 for klubbens veteran- og motionisthold blev igen afviklet på helt tilfredsstillende vis med 33 tilmeldte til den fælles spilleaften på onsdage fra 19:00 til 20:30. Et antal nye spillere kom til og få faldt fra, hvilket nok må siges at være helt normalt. Men særligt skal nævnes, at der kom flere piger til og dermed større mulighed for at sætte nogle gode og spændende mix-kampe op.

Igennem sæsonen har Jørn Gravesen varetaget opgaven med at sætte de forskellige holdrunder for på den måde at sikre de bedste forudsætninger for nogle gode og jævnbyrdige kampe. Videre skal nævnes, at Jakob Kyndesen har været tilknyttet træningen i den sidste halve time for at tilbyde specialtræning helt efter den enkelte spillers behov. Tilbuddet blev godt modtaget og flittigt benyttet af en håndfuld spillere hver onsdag.

Set hen over hele sæsonen må fremmødet til onsdagsspillet betegnes som værende tilfredsstillende, men der er selvfølgelig altid plads til flere på gulvet.


For klubbens mange banelejer, hvis sportslige interesser også varetages af Motionist- og Veteran spilleudvalget, skal her nævnes, at banelejerne igen i denne sæson har støttet godt op omkring klubben ved gentegning af deres respektive bane. En stor tak til de mange trofaste banelejer og som viser med alt tydelighed glæden ved at spille badminton kombineret med det sociale samvær, som badmintonsporten også bidrager til.


Motionist- og Veteranudvalget varetager også de sportslige interesser for fællestræningen for +18-årige voksne nybegynder og let rustne på fredage fra 18:30 til 20:00 og søndage fra 17:30 til 19:00.

Tobias Folkmann har været tilknyttet fredagstræningen som træner og Lauritz Wulffsberg om søndagen, og begge har udført deres træneropgave meget tilfredsstillende til glæde for de mange spillere, der har været tilmeldt de to fællestræninger. Hovedsigtet med træningen er at hjælpe voksne nybegynder og let rustne spillere i gang med badmintonspillet således at de på sigt kan tilbydes en eller flere andre spillemuligheder, herunder veteran- og motionistfællestræningen onsdage fra 19:00 til 20:30.

I sæsonen har flere end 35 spillere været tilmeldt fællestræningerne, hvilket må betegnes som værende meget tilfredsstillende. På nuværende tidspunkt i ny sæson 2023/2024 er der allerede tilmeldt 26 spillere på de to fællestræninger, og flere vil helt sikkert komme til hen over sæsonen. Fællestræningen for +18-årige voksne nybegynder og let rustne, der blev oprettet i sæson 2021/2022, har helt klart vist sin berettigelse og nødvendigheden for at tilbyde denne målgruppe et fælles spillested hvor de sammen kan udvikle deres spillemæssige færdigheder og derigennem også glæden ved spillet og det sociale samvær med hinanden.


En stor tak til alle for jeres flotte opbakning igennem hele sæsonen, og så vil jeg ønske alle en rigtig god og spændende sæson 2023/2024.


Christian Hellström

VMSU repræsentant
Beretning fra Pensionistspilleudvalget - 2022/2023


Tilslutningen til de 2 fællestræninger, der afvikles fra 9 til 12 på mandage og torsdage, har været tilfredsstillende. Fællestræningerne er stabile i antal tilmeldte, men der findes stadig enkelte ledige pladser.


Det sociale samvær med kaffe og kage efter fællestræningen på torsdage er for sidste gang blevet gennemført med Henning Hansen som tovholder. Han har desværre besluttet at stoppe, hvilket blev markeret på festlig vis ved et jubilæumsarrangement 7/9. Jubilæet gjaldt torsdagens aktiviteter, som Henning Hansen satte i værk september 1998.


DGIs pensionistturneringer (’Ældretræf’) for Nordsjælland er genoptaget, og Hillerød Badmintonklub stiller med over 25 % af samtlige deltagere.


Fællestræningen på mandage er ikke forbeholdt pensionister, men henvender sig helt generelt også til den gruppe af seniorer, der har tiden til rådighed en mandag formiddag fra 9 til 12. Fællestræningen mandage, der har eksisteret længere end torsdagstræningen, har dog efterhånden snart samme aldersfordeling.


Vi bestræber os fortsat på at integrere de ny spillere i den gamle spillertrup.

Til fællestræningen mandage medbringes egne fjerbolde, medens fællestræningen på torsdage har inkluderet fjerbolde samt kaffe og kage i det årlige kontingent.


Erik Togeby

Bestyrelsesmedlem for pensionisterneBeretning fra Sportsudvalget - 2022/2023


Medlemmer:


USU: Anders Hartmann-Andersen

USU træner: Rasmus Messerschmidt erstattede Peter Rasmussen

SSU: Julie Messerschmidt

SSU træner: Jakob Kyndesen

Bestyrelsen: Christian Hellström / Formand


Første hele sæson i 3 år uden Corona, det har givet mulighed for at holde fokus på egentlig udvikling af klubben.


En af de vigtigste opgaver var at få styr på vores fødekæde, begynderbørn i ungdomsafdelingen. Det er mere end lykkedes og vi ser igen rigtig mange mindre børn i hallen. Det skyldes flere parameter, gode trænere der interagerer med forældrene, USU har gjort ekstra indsatser i forbindelse med sommerlejre og kontakt til skoler, samt en fuldtids ansat hovedtræner til at holde styr på det organisatoriske.


Blandt de vigtigste opgaver som er løst i sportsudvalget i sæsonen 2022/2023:

- Prioritering af træningstilbud til udvikling af vores nybegyndere, således at vi kan tilbyde begyndertræning 5 dage om ugen, så der nemmere kan tilbydes flere træninger og/eller passes ind med andre sportsgrene som barnet måtte dyrke.


- Koordinering af alle 23 træninger hvor der indgår lønnet trænere og hjælpetrænere.


- Etablering af Sommertræning hvor vores U15 spillere som regel for deres første oplevelse af en seniortræning og dermed langsomt og sikkert bliver indlemmet i seniortruppen.


- Yderligere opgradering af vores redskaber/maskiner samt nyt gulv i styrketræningsrummet.


- Fokus på udnyttelsesgraden af vores hal, således at den hele tiden optimeres. Det gør udlejning af baner mere effektiv, som øger vores indtjeningen og muligheden for at understøtte udviklingen af vores badmintonspillere i ungdom- og seniorafdelingen.


I denne sæson havde vi igen 20 hold ude og spille - 10 ungdomshold, 7 seniorhold, 1 senior + hold og 2 motionshold.


I SSU har vi igen haft en virkelig flot sæson, hvor alle hold kom i oprykningsslutspillet og det lykkedes for HB4 at komme i Danmarksserien, så vi i sæson 23-24 har 2 hold i Danmarksserien. Blandt vores 10 ungdomshold så vi mange flotte resultater og ikke mindst havde vi for første gang i mange år et U9 hold. Vi glæder os til at følge deres udvikling. Desværre sluttede sæsonen af med at vi mistede 7-8 af vores allerbedste ungdomsspillere. Vores senior +40 lider lidt af manglede tilgang og måtte desværre en tur i B-rækken, efter mange år i A-rækken.Lidt spændende facts om klubben:


Klubben er i år blevet 90 år og vi lever i bedste velgående med over 550 medlemmer, som er det højeste antal siden 2009.


PSU er stabil på medlemmer som har ligget mellem 58 til 70 de sidste 8 år.

VMSU har været udfordret på tilgang og var helt nede på 29 medlemmer for 2 år siden, den kurve er knækket og nu har vi 75 medlemmer i den afdeling.

SSU har de sidste 3 år vækstet med over 100%, hvilket er virkelig flot i en tid med corona og en generel tilbagegang i medlemsantal i landets badmintonklubber.

USU hvor vi internt har haft følelsen af at vores udviklingsarbejde har haltet lidt, grundet mangel på nye talenter, har vi trods denne følelse haft tilgang af spillere og ligger på det højeste niveau i over 8 år med 200 spillere.


Ovenstående viser med stor klarhed at vi gør det godt i klubben. Klubbens ansatte og frivillige gør et kæmpe stykke arbejde for at det hele kører rundt. Husk at give dem et klap på skulderen, det betyder noget.


Sidst men bestemt ikke mindst fik vi igen afholdt Denmark Masters i Royal Stage – et arrangement over 5 dage fra tidlig morgen til sen aften, med aktivering af mange frivillige i klubben. Vi fik stor ros af Badminton Danmark, Landstræneren og spillere fra hele verden. Specielt seniorafdelingen og vores pensionist afdeling var virkelig godt repræsenteret.


Sportsudvalget vil forsætte med at løse disse opgaver som ligger på tværs af afdelingerne, samt understøtte USU og SSU med de mange opgaver som der ligger i en klub af vores størrelse. Der er altid brug for flere frivillige kræfter og vi kan kun opfordre til at melde jer under fanerne og støtte vores klub.

Dette bliver min sidste beretning for sportsudvalget, da jeg efter næsten 10 år i bestyrelsen, har valgt at give stafetten videre.


Med de bedste ønsker om en fantastisk 2023/2024 sæson i vores elskede klub.


Formand for sportsudvalget Christian Hellström43 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page